Privacy Policy

บริษัท แบรนด์ธิงค์ จำกัด (“BrandThink”)  ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เนื่องจากตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ BrandThink จึงประกาศนโยบายส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ BrandThink

เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่ BrandThink อาจดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์เป็นครั้งคราว และอาจเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ เช่น จำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ วัน เวลาและระยะเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ และอื่นๆ โดย BrandThink จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบริการของ BrandThink ให้ตรงกับความต้องการของท่านได้ดียิ่งขึ้น

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัว

BrandThink เข้าใจดีว่าท่านต้องการความปลอดภัยในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ดังนั้น ข้อมูลของท่านที่ BrandThink ได้รับจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของ BrandThink อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และ BrandThink จะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลของท่านไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน

การรวบรวมและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

BrandThink จะเก็บรวบรวม และรักษาข้อมูลเกี่ยวกับท่านเท่าที่จำเป็น และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม หรือตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านในการที่จะได้รับข้อเสนอเกี่ยวกับประเภทเนื้อหาต่างๆ ของ BrandThink และให้ BrandThink ส่งข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนนำเสนอเนื้อหาเพื่อแนะนำข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านให้เป็นไปตามความต้องการของท่าน

BrandThink จะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านที่ได้รับ โดยการที่ท่านสมัครหรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของ BrandThink เช่น อีเมล เป็นต้น โดย BrandThink จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยชั้นสูงของ BrandThink

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

BrandThink จะไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่าน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของท่าน ไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่นใด ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลท่านไปใช้ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

BrandThink อาจเปิดเผยเกี่ยวกับข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ เช่น จำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ วัน เวลาและระยะเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ และอื่นๆ ให้กับบุคคลที่สาม หรือให้กับบริษัทต่างๆ หรือพันธมิตรทราบ แต่บุคคลที่สาม หรือบริษัทต่างๆ หรือพันธมิตร จะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ เช่น จำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ วัน เวลาและระยะเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ และอื่นๆ บนเว็บไซต์ BrandThink ด้วยตัวบุคคลที่สาม หรือบริษัทต่างๆ หรือพันธมิตรเอง

มาตรการรักษาความลับของข้อมูล

BrandThink ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานสูงทั้งในด้านเทคโนโลยีและกระบวนการ เพื่อป้องกันการโจมตีและโจรกรรมข้อมูล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์ของ BrandThink มีการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน ตามการปกป้องด้วยมาตรการต่างๆ

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือข้อมูลที่ BrandThink ส่งไปยังโปรแกรมค้นหาเว็บไซต์ ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ของ BrandThink สามารถบันทึก หรือจดจำข้อมูลของผู้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป

หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม และ BrandThink จะนำข้อมูล “คุกกี้” ที่ได้รับไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ BrandThink เพื่อปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการเว็บไซต์

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

BrandThink อาจทำการปรับปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น BrandThink จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือมีการใช้บริการจากทางเว็บไซต์

การติดต่อกับเว็บไซต์

ถ้าผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยหรือมีคำถามประการใดเกี่ยวกับ Privacy Policy หรือกรณีที่ต้องการติดต่อใดๆ กับ BrandThink สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท แบรนด์ธิงค์ จำกัด 6/1 ซอยอารีย์ 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400